Консултации с психолог

Психодиагностика на деца

 1.Психологическо изследване на когнитивните процеси и личностови особености на децата и учениците:

 • изследване на паметовите характеристики
 • изследване на внимание
 • мислене
 • възприятия и представи
 • въображение
 • интелект

 2. Оценка на емоционалното и социално развитие

 • отношение с връстниците
 • поведение в групата / създава ли трайни приятелства
 • отношения с възрастни
 • реакция при първоначален контакт
 • самооценка
 • оценка на риска от нараняване на себе си или другите другите

3. Диагностика на училищна зрялост (училищна готовност), за деца от предучилищна възраст –  добър начин за ранно откриване на СОП (специални образователни потребности) и  превенция на бъдещи проблеми със справянето в училище

 

 Психологическо консултиране на деца и семейства

1. Индивидуално консултиране на деца и ученици

 • по проблеми свързани със тяхното поведение
 • по проблеми свързани с взаимоотношенията с връстници, родители и учители
 • по проблеми свързани  с  психичното, личностното и интелектуалното им развитие
 • по инцидентно възникнали проблеми и конфликтни ситуации.

 2. Консултации с родители 

 • по проблемите на взаимоотношенията с техните деца
 • по проблеми свързани с личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им
 • по проблеми свързани с кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им

3. Консултиране, касаещо конкретните фази от детското развитие и спецификата на всяка една възраст

 

Други консултации:

 • Работа с деца от институции
 • Работа по индивидуална заявка
 • Работа с  Деца с интелектуален дефицит и с физически увреждания
 •  Специализирано съветване и родителски тренинг (за родители на деца с разстройства от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на вниманието, ранни поведенчески разстройства)
 • Проучва индивидуалните психологични особености, потребности и на децата и техните семейства
 • Осъществява индивидуално консултиране на деца и младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие

 

Специализирана помощ при следните разстройства

 • Разстройства на психичното развитие – разстройства от аутистичния спектър,  изоставане в интелектуалното развитие (умствено изоставане)
 • Разстройство с хиперактивност и дефицит на вниманието (за деца, които са импулсивни, свръхактивни и задържат вниманието си за кратко)
 • Емоционални и тревожни разстройства в детска и юношеска възраст
 • Поведенчески разстройства – опозиционно поведение, гневни кризи, импулсивност, непонасяне на отказ, агресия и нарушаване на основни за възрастта норми на поведение
 • Обучителни разстройства (за деца с училищен неуспех несъответстващ на интелектуалното ниво на детето)

 

Последни публикации