Цели на логопедичната терапия

Целта на логопедичната терапия е преодоляването на езиково-говорните нарушения. Логопедичната терапия е различна при всеки отделен случай. Тя е съобразена както с типа нарушение и неговата степен на тежест, така и с индивидуалните темпове на усвояване и развитие на детето.

Своевременно организираната и проведена логопедична работа гарантира преодоляването на първичното езиково недоразвитие или нарушение и съпътстващите дефицити в развитието на познавателните процеси, а също така и на личностното развитие на детето. Правилното усвояване на усната реч е превантивна мярка за овладяване на процесите на четене и писане.

Преодоляването на логопедичния проблем е продължителен процес, при който са необходими многократни повторения на придобитите навици и умения, за да могат да останат трайни и да изместят погрешните модели на говорно поведение. Екипната работа дете-логопед-семейство е единственият начин за постигане на висока ефективност на корекционния процес.